Ochrana osobních údajů

Úvod - zpracování osobních údajů

Obchodní společnost Jindřich Rejthar velkoobchod s.r.o., IČO 04629370, se sídlem Žernovník 34, 679 21 Černá Hora (dále jen jako „Společnost“), prohlašuje, že s veškerými osobními údaji, které při své činnosti získá (dále jen jako „osobní údaje“) je nakládáno v souladu s platnými a účinnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Společnost dále informuje subjekty, od nichž při své činnosti získává osobní údaje, tj. své zákazníky – fyzické osoby, dodavatele – fyzické osoby, případně další subjekty (dále jen jako „subjekt údajů“), jaké osobní údaje o nich shromažďuje a jakým způsobem jsou dále užívány – zpracovávány, přičemž osobními údaji se dle příslušné právní úpravy rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

1) Společnost získává od subjektu údajů následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení fyzické osoby, identifikační číslo, datum narození, poštovní adresu bydliště či sídla, e-mailovou adresu, případně fakturační adresu či adresu pro doručení, telefonní číslo, bankovní spojení,
 • další údaje o subjektu získané na základě příslušné smlouvy – údaje o nakoupeném zboží, poskytnuté služby, platební disciplinovanost, místo dodání zboží či služby,
 • údaje z komunikace mezi Společností a subjektem údajů,
 • kamerové záznamy z provozoven a prostor Společnosti.
 • 2) Společnost osobní údaje zpracovává za některým z následujících účelů:

 • prodej zboží na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi společností a subjektem údajů, včetně zpracování objednávky a dalších úkonů vedoucích k uzavření příslušné smlouvy nebo z ní vyplývajících, přičemž důvodem zpracování osobních údajů je zde nezbytnost zpracovávání osobních údajů pro plnění dané smlouvy,
 • komunikace mezi Společností a subjektem údajů související se smlouvou uzavřenou mezi Společností a subjektem údajů,
 • ochrana a bezpečnost Společnosti (včetně kamerových záznamů), jejich systémů či jejich zákazníků, zjišťování a prevence podvodů, řešení případných sporů mezi Společností a subjekty údajů,
 • plnění zákonných povinností Společnosti,
 • obchodní sdělení (marketingové nabídky) - obchodní sdělení Společnosti zasílané subjektu údajů prostřednictvím emailové zprávy,

  Obchodní sdělení, nebyly-li podrobnosti elektronického kontaktu subjektu údajů získány v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby Společnosti a nejedná-li se o nabídku obdobného zboží či služby, mohou být Společností zasílány pouze na základě souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je subjektem údajů poskytován na dobu 4 let, není-li v souhlasu uvedeno jinak, nebo do odvolání souhlasu po tuto dobu je také souhlas Společností uchováván

  Tato obchodní sdělení, stejně jako poskytnutý souhlas může subjekt údajů kdykoli odmítnout, a to prostřednictvím kontaktování Společnosti - osobně, poštou, telefonicky či prostřednictvím emailové zprávy. V takovém případě nebudou osobní údaje nadále Společností zpracovávány, resp. obchodní sdělení nebudou Společností nadále zasílány.

  3) Příjemci osobních údajů – předávání osobních údajů třetím osobám

  Osobní údaje subjektu údajů mohou být předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, na základě oprávněného zájmu Společnosti nebo plnění jejích zákonných povinností, či pokud s tím subjekt údajů předem vyslovil svůj souhlas. Osobní údaje mohou být Společností předány následujícím třetím osobám:

 • dodavatelům Společnosti odesílajícím dodávané zboží přímo zákazníkovi,
 • přepravcům zajišťujícím přepravu zboží či služeb, případně přepravu korespondence mezi Společností a subjektem údajů,
 • poskytovatelům údržby informačního systému Společnosti, správci sítě Společnosti,
 • poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb na základě příslušné smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů,
 • třetím osobám, které Společnosti vedou účetnictví, případně zpracovávají příslušné účetní dokumenty,
 • právním zástupcům a soudům v souvislosti s případným vymáháním nároků Společnosti, případně dalším veřejným orgánům či institucím (Policie ČR apod.)
 • dalším osobám dle potřeb a pokynů subjektu údajů.
 • Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování Společnost odpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušné třetí osoby. Třetí strany, vyjma státních (veřejných) orgánů či institucí jsou smluvně zavázány vůči Společnosti dodržovat zásady zpracování osobních údajů dle příslušných právních předpisů.

  4) Doba zpracování osobních údajů

  Společnost zpracovává a uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k plnění všech práv a povinností vyplývajících z příslušné smlouvy uzavřené mezí ní a subjektem údajů, případně vyplývajících ze souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (marketingové účely), či z právních předpisů nebo z oprávněných nároků Společnosti. Po uplynutí této doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

  Společnost tedy zpracovává (uchovává) osobní údaje po dobu:

 • trvání příslušné smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále po dobu tří roků (zákonná obecná promlčecí doba) po jejím skončení, a to z důvodu řešení případných sporů mezi Společností a subjektem údajů,
 • vždy po dobu, po kterou je povinna uchovávat příslušné údaje podle obecně závazných předpisů, účetní doklady tedy Společnost archivuje po dobu 5 let ode dne jejich vystavení počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, není-li právními předpisy stanoveno jinak,
 • souhlas se zpracováváním osobních údajů a marketingovými nabídkami a materiály s obchodními sděleními související po dobu, na kterou je souhlas udělen, tedy není-li v souhlasu uvedeno jinak, na dobu 4 let ode dne poskytnutí souhlasu,
 • komunikace mezi Společností a subjektem údajů po dobu tří let ode dne jejího vzniku,
 • kamerové záznamy nejdéle po dobu 20 dnů ode dne jejich pořízení.
 • V ostatních případech vyplývá doba zpracování (a uchovávání) osobních údajů z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

  Vždy se však osobní údaje uchovávají jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jsou zpracovávány.

  5) Práva subjektů údajů

 • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, tedy může kdykoliv vůči Společnosti požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů, tj. informaci o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, případně o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.
 • V případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů provádí Společnost v rozporu s ochranou osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, může požádat o vysvětlení či požadovat, aby Společnost odstranila takto vzniklý stav, zejména může požadovat provedení opravy, doplnění, omezení zpracování jeho osobních údajů či likvidaci nebo blokaci osobních údajů.
 • Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, kterému odpovídá povinnost Společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, pokud jsou k tomu splněny podmínky či a současně pokud o to subjekt údajů požádá. K likvidaci osobních údajů tedy dojde mimo jiné v případě, že osobní údaje nebudou nadále zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení osobních údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 • Subjekt údajů může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Společnosti kdykoliv odvolat. Pokud subjekt údajů odvolá udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; právě uvedené se však netýká těch osobních údajů, které Společnost potřebuje ke splnění smlouvy uzavřené mezi Společností a subjektem údajů, ke splnění svých zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů.
 • Subjekt údajů má právo na přenositelnost osobních údajů, subjekt údajů má tedy možnost získat osobní údaje, které Společnosti poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může subjekt údajů následně předat jinému správci údajů, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • V případě, že bude subjekt údajů jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným Společností, může vznést vůči Společnosti námitku či se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech subjektu údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů – zde.

  Formuláře ke stažení:

  Souhlas se zpracováním osobních údajů zde

  Žádost o uplatnění práv subjektu údajů zde